1. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El començament serà el dia 23 a les 9.00h i el final aquest mateix dia a les 22.00h.

2. REQUISITS DE LA PARTICIPACIÓ 

Els participants hauran de residir en territori espanyol, ser majors d’edat, ja que entre els premis es troba un lot de cervesa amb alcohol, i durant la promoció han de tenir el seu compte actiu en Instagram.

3. CONDICIONS DELS PREMIS 

El sorteig entre els participants es durà a terme en la data indicada en el post d’Instagram, el 23 de desembre, i la resolució dels guanyadors dels diferents premis s’anirà emetent cada 30 minuts a través del compte d’Instagram de la Fundació Llevant UE (@ludfundacion) i, a més, els pròxims dies a la celebració del sorteig es realitzarà una recapitulació anunciant tots els guanyadors via stories d’Instagram. Així mateix, s’anirà actualitzant la publicació principal del sorteig amb els afortunats.

La Fundació Llevant UE es posarà en contacte amb cada guanyador a través de missatge privat des del seu compte, @ludfundacion.

El resultat del premi es realitzarà a través de EasyPromosApp o AppSorteos, una aplicació de tercers que realitza sortejos aleatoris, oferint un certificat de validesa.

De no reclamar el premi el seu guanyador inicial, la Fundació es guarda el dret a no fer lliurament d’aquest premi.

En cas de resultar guanyador d’algun dels nostres premis, el participant autoritza la publicació de les seves dades personals identificatives en els canals indicats en aquest mateix punt i el següent, amb l’únic objectiu de dur a terme la publicació dels guanyadors.

El premi pot no ser idèntic a l’anunciat, però sí que estarà garantida la seva similitud en preu i característiques.

Els premis són intransferibles i no es podran canviar per diners. Es limita a un premi per persona. La Fundació Llevant UE es reserva el dret a substituir el premi per un altre anàleg de mateix o superior valor en cas de força major. En cap cas es podran canviar els premis pel seu valor en metàl·lic.

4. REQUISITS PER A PARTICIPAR

– Seguir el compte de @ludfundacion.

– Etiqueta en aquest post a dos amics.

– Per a poder optar als 3 premis considerats  “premium”, s’haurà de compartir aquest post també en stories. Si tens compte privat, envia’ns captura de la teua publicació en stories.

5. NORMES DEL SORTEIG

– Pots participar tantes vegades com desitges, sempre etiquetant a persones diferents.

– Si resultes guanyador d’un dels premis, el premi és exclusivament per a tu (en cas de ser doble, tu tries el teu acompanyant), no per a les persones a les quals has etiquetat.

– Es detallaran els premis a sortejar durant la setmana del sorteig en els nostres stories i s’emmagatzemaran en una carpeta de destacats.

– Els guanyadors s’anunciaran en temps real cada 30 minuts de 9.00 h a 22.00 h en el nostre compte de Instagram.

– Aquesta és l’únic compte oficial del sorteig, qualsevol altre compte que contacte amb tu en el nostre nom és falsa, ignora-la.

– Ens posarem en contacte el dilluns posterior al sorteig amb els guanyadors per a tramitar el lliurament dels premis.

6.  DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciara que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no foren vàlides, la seua participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

Els perfils dedicats a participar en sortejos, o altres indicis de ser perfils fantasmes, estaran exclosos del premi. Entenem per perfils fantasmes aquells que compleixen alguns d’aquests requisits:

Perfils que no tenen foto de perfil
Perfils que no tenen més de 15 seguidors
Perfils que no tenen més de 3 publicacions
Perfils que malgrat complir els paràmetres anteriors no tenen reaccions en les seues publicacions

7. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions en el qual el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que pogueren vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneren els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facen els participants en les Promocions, i que en qualsevol moment pogueren ferir la sensibilitat d’altres participants.

8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El guanyador es responsabilitza de recaptar qualsevol permís o consentiment necessari per al gaudi del premi i de qualsevol incident que es produguera durant aquest.

Els premis queden subjectes a les presents bases legals i no serà possible substituir-los totalment o parcialment per diners en metàl·lic. Els premis no seran susceptibles de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors. Si es rebutja el premi, per part del guanyador, no se li oferirà cap alternatiu. Queda estrictament prohibida la seva venda o alienació.

Els participants del sorteig exoneren, de la forma més àmplia que en dret procedeixi i sense limitar en manera els seus drets com a consumidors, a l’organitzador, per qualsevol tipus de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa, incloent-hi indemnitzacions de qualsevol naturalesa i/o índole, despeses, costos (amb expressa inclusió dels honoraris de lletrats i procuradors).

El participant accepta que l’organitzador puga ajornar, escurçar, prorrogar, modificar, cancel·lar o suspendre el sorteig a conseqüència de causes de força major alienes al seu control, comprometent-se a informar els participants d’aquesta circumstància al més aviat possible.

L’organitzador queda facultat per a resoldre qualsevol contingència no prevista en les presents bases legals.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La Fundació Llevant UD es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura en què no perjudique o menyscabi els drets dels participants en les promocions.

El simple fet de participar en un sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases. En cas de no ser acceptat el premi segons consta en aquestes Bases, s’entendria que es renuncia a aquest.

10. CONSIDERACIONS FINALS

El present sorteig té caràcter gratuït per als participants. Tant el sorteig com els premis estan subjectes a canvis o modificacions.